ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг кабельного телебачення

Даний Публічний договір встановлює порядок надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА” (далі – Провайдер Програмної Послуги, Провайдер ПП) послуг кабельного телебачення необмеженому колу фізичних осіб (далі – Абонентам) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та є пропозицією (офертою) Абонентам з боку Провайдера ПП укласти договір на отримання послуг кабельного телебачення у розумінні положень ст. 641 Цивільного кодексу України. Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Провайдером ПП у цьому тексті, і він може бути укладений лише шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому. Абонент не може запропонувати свої умови Публічного договору.

У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — фізична особа, що уклала з Провайдером ПП договір про надання послуг кабельного телебачення.

Договір — Публічний договір про надання послуг кабельного телебачення.

Додаткові послуги — послуги Провайдера ПП або Контент-провайдерів, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.

Інтернет-сайт Провайдера ПП — Інтернет  ресурс з доменною адресою https://crystal.in.ua/

Кабельне телебачення — трансляція (ретрансляція) телевізійних каналів в Мережі Провайдера ПП за допомогою різноманітних технологій (принцип технологічної нейтральності).

Контент-провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Провайдером ПП надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Провайдера ПП, оплату за які може здійснити як Абонент зі свого особового рахунку, так і Провайдер ПП.

Мережа Провайдера ПП — сукупність майна і споруд зв’язку Провайдера ПП та/або його партнерів, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Провайдер Програмної Послуги — 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА”, включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗ № 578 від 20.10.2011 року (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ №39 від 27.01.2015 року).

Послуга — телекомунікаційна послуга кабельного телебачення, яка надається Провайдером ПП Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів виключно на території дії відповідних ліцензій.

Правила — встановлені Провайдером ПП правила надання Послуги, розміщені на Інтернет-сайті.

Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента.

Особовий рахунок – унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Провайдера ПП, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.

Тарифний план — затверджена Провайдером ПП та розміщена на Інтернет-сайті система ставок (цін) у грошовому вираженні, яка залежить від обсягу Послуг, у тому числі пакету телерадіопрограм (перелік телерадіопрограм та передач), до яких забезпечується доступ Провайдером ПП, правила їх застосування, розмір плати за Послуги та строки її внесення.

Конклюдентні дії — дії, що свідчать про згоду Абонента дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями вважається оплата Послуг та/або початок фактичного користування Абонента Послугами.

 

Терміни, що не визначені в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір розроблений відповідно до положень Закону України “Про телекомунікації”, Закону України “Про телебачення та радіомовлення”, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624, зареєстрованих Мінюстом України 24.12.2012 р. за №2150/22462.

1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером ПП Абонентам телекомунікаційних послуг кабельного телебачення.

1.3. Текст Договору затверджується наказом Провайдера ПП та є обов’язковим для виконання Провайдером ПП з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов’язковим з моменту укладення Договору, а саме з моменту оплати Послуг та/або фактичного початку користування Послугою, що свідчить про повний та безумовний акцепт Абонентом оферти Провайдера ПП відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.4. Умови Договору, викладені в тексті Договору, Правилах та Тарифних планах, які офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору він не може починати користуватися Послугами. З моменту початку фактичного користування Послугою Абонент вважається згодним з умовами Договору.

1.5. Умови Договору, Правил та Тарифних планів визначаються Провайдером ПП самостійно відповідно до чинного законодавства України. Договір, Правила та Тарифні плани можуть бути змінені Провайдером ПП з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом обнародування на Інтернет-сайті або в засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, Правил та/або Тарифних планів, такий Абонент зобов’язаний не пізніше, ніж через сім календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору, розірвати цей Договір та припинити користування Послугою. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами після спливу семи календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами.

1.6. У разі, якщо чинне законодавство України містить норми, які суперечать умовам цього Договору, сторони застосовують відповідні норми чинного законодавства України.

1.7. Обов’язковою умовою надання Послуг Абоненту є наявність у Провайдера ПП технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг. Якщо під час надання Послуг виявиться, що існуючі технічні можливості не позволяють Провайдеру ПП надавати Абоненту весь обсяг Послуг за тим Тарифним планом, який він обрав, Провайдера ПП має право запропонувати Абоненту перейти на той Тарифний план, який відповідає існуючим технічним можливостям мережі. У разі відмови Абонента від переходу на відповідний Тарифний план Провайдера ПП має право розірвати Договір на підставі п.16 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295.

1.8. Окремі параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 1. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися до Провайдера ПП за телефонами (044) 233-44-86, (098) 233-44-86, (050) 233-44-86, (093) 170-02-33 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Провайдер ПП може зв’язатися з Абонентом. Провайдер ПП розглядає заявку у строк до семи календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Провайдер ПП зв’язується з Абонентом і, або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Провайдер ПП надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль).

2.2. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення Абонентом на Особовий рахунок грошового авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після внесення Абонентом на Особовий рахунок передбаченої суми грошового авансу.

2.3. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії (кабелю типу «віта пара» кат.5, 5е або іншого типу) від обладнання Провайдера ПП до кінцевого обладнання Абонента. Абонент має право прокладати кабель власноруч або залучати для виконання цих робіт третіх осіб. Для проведення абонентської лінії може використовувати як власний кабель Абонента, так і кабель, наданий Провайдером ПП. Вартість послуг з прокладання абонентської лінії та вартість кабелю розраховується Провайдером ПП додатково при кожному підключенні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або умовами Договору, у тому числі Тарифного плану. У разі, якщо абонентська ліня прокладалася не працівниками Провайдера ПП він повинен забезпечити проведення перевірки справності такої абонентської лінії та її відповідності технічним нормам і обраному Абонентом пакету телерадіопрограм.

2.4. Погодження Абонента з умовами Договору беззаперечно свідчить про надання ним згоди на встановлення Провайдером ПП в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать Абоненту або використовуються Абонентом на законних підставах, обладнання та прокладення кабелів, необхідних для надання Послуг.

2.5. Укладення Договору відбувається шляхом виконання Абонентом Конклюдентних дій. Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Провайдером ПП та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.

2.6. Після укладення Договору та підписання реєстраційної картки Абонент за допомогою отриманих від Провайдера ПП ідентифікаторів доступу (логін, пароль) зобов’язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов’язаний:

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, в якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення Послуг у погоджений з Провайдером ПП час та дату.

3.1.2. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Провайдера ПП за телефонами (044) 233-44-86, (098) 233-44-86, (050) 233- 44-86, (093) 170-02-33 про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Провайдера ПП або збою обладнання Провайдера ПП.

3.1.4. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будьяким чином впливало на надання Послуг у Мережі Провайдера ПП чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера ПП.

3.1.5. У разі, якщо технологія надання Послуг передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти його на тимчасове відповідальне зберігання й нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами) або придбати таке обладнання. Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану та не можуть бути змінені Абонентом.

3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, які передбачені Договором та чинним законодавством України.

3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну, кримінальну або майнову відповідальність.

3.1.8. Не використовувати Послугу та/ або Додаткові послуги для перепродажу у тому числі не здійснювати трансляцію телевізійних каналів та окремих телевізійних передач третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).

3.1.9. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернетсайті наявність повідомлень Провайдера ПП про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. У разі порушення строків перегляду повідомлень на Інтернет-сайті Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера ПП.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Провайдера ПП або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на сайті Провайдера ПП та/або на сайтах Контент-провайдерів.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером ПП. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.

3.2.3. Отримувати від Провайдера ПП інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.

3.2.4. Письмово повідомляти Провайдера ПП про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Провайдера ПП та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

3.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету у відповідності до умов Договору та Тарифного плану.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА ПП

4.1. Провайдер ПП зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечити відповідність технічних характеристик радіотелевізійного сигналу встановленим нормам у пункті закінчення Мережі Провайдера ПП та відновлювати надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера ПП та/або пошкодження Мережі Провайдера ПП відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Усувати пошкодження Мережі Провайдера ПП протягом доби з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення але не більше п’яти днів). Усунення пошкодження здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Провайдера ПП про несправність, не має заборгованості за надані Послуги.

4.1.3. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну умов Договору у тому числі про скасування або зміну існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію вищевказаних змін.

4.1.4. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Провайдера ПП, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг, що надаються Провайдером ПП, та/або інформацію про те, де можна ознайомитися з умовами надання Додаткових послуг Контентпровайдерами, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.1.6. Забезпечити доступ Абонентів до програм універсальної програмної послуги (далі – програми УПП) та включити такі програми до всіх пакетів телерадіопрограм, передбачених Тарифними планами.

4.1.7. Не використовувати без згоди власника систем колективного приймання телерадіопрограм (включаючи колективні телеантени) їх елементи для надання Послуг Абонентам. У разі використання елементів системи колективного приймання телерадіопрограм, Провайдер зобов’язаний зберегти за мешканцями будинку можливість доступу до програм телерадіоорганізацій, які здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування телемереж, згідно із чинним законодавством України.

4.2. Провайдер ПП має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію цих змін.

4.2.2. Самостійно встановлювати умови Тарифних планів, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги відповідно до умов цього Договору.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Провайдер ПП не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Провайдером ПП без будьякого додаткового повідомлення Абонента, якщо інше не передбачено Договором та чинним законодавством України.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента до Особового кабінету з технічних причин, у тому числі з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.

4.2.5. Самостійно встановлювати умови акцій, що проводитимуться Провайдером ПП, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою надання Послуг.

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА ПП

5.1. У Мережі Провайдера ПП Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Провайдером ПП, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Провайдера ПП із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.

5.4. За якість Додаткових послуг, які надаються Контент-провайдерами, Провайдер ПП відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Провайдером ПП Контент-провайдера. Для цього Провайдер ПП повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контентпровайдера, а також про засоби зв’язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Провайдера ПП, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Провайдера ПП міститься на Інтернет-сайті Провайдера ПП. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Провайдер ПП має право тимчасово на строк до одного року обмежити або припинити надання послуг Абоненту у будь-якому з наступних випадків:

6.1.1. При відсутності на початок розрахункового періоду, передбаченого відповідним Тарифним планом, на Особистому рахунку Абонента коштів, достатніх для оплати Послуг за цей розрахунковий період. Після поповнення Абонентом Особового рахунку Провайдер ПП відновлює надання послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

6.1.2. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Провайдера ПП або технічних засобів телекомунікацій Провайдера ПП; встановлення Провайдером ПП факту розсилання Абонентом спаму. Провайдер ПП відновлює надання Послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня припинення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Провайдера ПП або технічних засобів телекомунікацій Провайдера ПП, розсилання спаму та отримання від Абонента письмових гарантій про не повторення таких дій у подальшому.

6.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

6.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Тимчасове припинення надання Послуг відповідно до підпунктів 6.1.1., 6.1.2. Договору оплачується Абонентом за Тарифними планами, які використовувалися Абонентом на момент такого припинення.

6.3. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.3. Договору, абонентна плата не нараховується з шостого дня виконання таких робіт.

6.4. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.4. Договору абонентна плата не нараховується з першого дня виникнення обставин, передбачених цим підпунктом.

6.5. При користуванні Послугами та Додатковими послугами Абоненту забороняється:

6.5.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Провайдера ПП або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.5.2. Розсилати спам.

6.5.3. Проводити несанкціоноване втручання в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Провайдера ПП та/або програми чи інтернет-ресурси будь-яких інших осіб.

6.5.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Провайдера ПП або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну та/або кримінальну відповідальність. У разі надходження до Провайдера ПП інформації про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Провайдер ПП має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії та/або передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

6.5.5. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу у тому числі здійснення трансляції телевізійних каналів та окремих телевізійних передач третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг. При виявленні факту використання Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу у тому числі здійснення трансляції телевізійних каналів та окремих телевізійних передач третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг, Провайдер ПП складає акт у формі, що затверджена Провайдером ПП, один примірник якого надається Абоненту для ознайомлення та підписання. У разі не підписання (відмови від підписання) акту Абонентом помітка про це робиться в акті.

6.5.6. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, на ділову репутацію організацій та/або порушують законні права третіх осіб, за умови, що такі дії викликають скарги. У разі надходження до Провайдера ПП скарги від третіх осіб про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Провайдер ПП має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії, а у разі відмови Абонента припинити такі дії – передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

6.5.7. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого інтернет-ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

 1. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи встановлюються Провайдером ПП самостійно на всі види Послуг, окрім тих, які надаються Контент-провайдерами та тих, що згідно із чинним законодавством України підлягають державному регулюванню. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентної плати за користування УПП.

7.2. Провайдер ПП має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Розрахунковим періодом за Тарифними планами вважається календарний місяць.

7.4. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Провайдер ПП прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.5. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Провайдером ПП за умови здійснення повідомлення Абонентів відповідно до умов цього Договору.

7.6. Вартість Послуг за Тарифними планами включає в себе податки та інші обов’язкові збори (платежі) відповідно до законодавства.

7.7. Якщо інше не передбачено Тарифними планами, розрахунки за Послуги здійснюються на умовах попередньої (авансової) оплати. Абонент вносить плату за Послуги до початку фактичного отримання Послуг.

7.8. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг Провайдера ПП за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем, карток поповнення Особового рахунку та іншими передбаченими Провайдером ПП способами.

7.9. Провайдер ПП має право самостійно встановлювати одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Конкретна одиниця тарифікації вказується у кожному Тарифному плані.

7.10. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У разі платної зміни Тарифного плану вартість зміни вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

8.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, що не належать Провайдеру ПП, не компенсуються та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.

8.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.

8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору телекомунікаційного обладнання, отриманого від Провайдера ПП на тимчасове відповідальне зберігання на час надання Послуг, Абонент зобов’язаний відшкодувати Провайдеру ПП повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна.

8.5. Абонентська лінія та кінцеве обладнання Абонента повинні відповідати технічним нормам для забезпечення доступу до обраного Абонентом пакета телерадіопрограм. Абонент несе особисту відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії. За окрему плату Провайдер ПП може надавати Абоненту послуги технічного обслуговування абонентської лінії Абонента.

8.6. Провайдер ПП не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву в їх наданні у разі:

8.6.1. Невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам.

8.6.2. Несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж у тому числі Мережі Провайдера ПП або пошкодження абонентської лінії.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного Договору (логін, пароль, персональні дані Абонента, Тарифний план, кількість наданих послуг, статистика відвідування Особистого кабінету, скачані дані, тощо), є конфіденційною. Доступ до цієї інформації третіх осіб може відбуватися лише відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

10.1. Договір укладений Сторонами безстроково та може бути припинений будь-якою Стороною в односторонньому порядку відповідно до його умов.

10.2. У випадку розірвання Договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Провайдера ПП в письмовому виді не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення. В повідомлені Абонент повинен вказати бажану дату припинення надання Послуг та, за бажанням, причину такого припинення. У разі, якщо у повідомлені Абонента вказана бажана дата припинення дії Договору менш ніж через п’ять днів від дати подання повідомлення, Провайдер ПП має право утримати з Абонента платню за Послуги за п’ять днів від дати повідомлення.

10.3. У випадку розірвання Договору з ініціативи Провайдера ПП, він може повідомити про це Абонента за допомогою Інтернет-сайту або дзвінком на контактний телефон Абонента не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення Договору за винятком випадків, коли припинення Договору відбувається з наступних причин:

10.3.1. Виявлення факту використання Абонентом Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу у тому числі здійснення трансляції телевізійних каналів та окремих телевізійних передач третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг.

10.3.2. Встановлення факту неможливості надавати Послуги у зв’язку із відсутністю технічної можливості забезпечення доступу до Мережі Провайдера ПП в зазначених Абонентом місцях.

10.3.3. Непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попереджені Провайдера ПП про кінцевий строк оплати, надісланого на кінцеве обладнання Абонента (в тому числі на телефон, зазначений у його контактних даних.

10.4. У разі розірвання Договору на підставі підпунктів 10.3.1. та/або 10.3.2. він вважається припиненим з моменту публікації на Інтернет-сайті інформації про його припинення або дзвінка Провайдера ПП на контактний телефон Абонента з повідомленням про його припинення.

10.5. У разі розірвання Договору на підставі підпункту 10.3.3., якщо протягом 10 днів після закінчення строку, зазначеного у попереджені, не надійшло підтвердження про оплату, Договір вважається припиненим з наступного дня після закінчення вищезгаданого десятиденного строку.

10.6. У разі розірвання Договору у зв’язку із припиненням дії ліцензії на право надання Провайдером ПП Послуг на території проживання Абонента Договір вважається припиненим з дня припинення дії такої ліцензії.

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Абонент поінформований що Договір може бути укладений з особою, яка є власником (співвласником) приміщення, або особою, зареєстрованою за адресою приміщення, або орендарем приміщення. При цьому Договір з особою, яка є орендарем приміщення, укладається за наявності письмової згоди власника. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера ПП з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання, персонал Провайдера ПП зобов’язаний здійснити налаштування кінцевого обладнання Абонентів на приймання пакета телерадіопрограм, до яких забезпечується доступ.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА” включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗ № 578 від 20.10.2011 року (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ №39 від 27.01.2015 року) Адреса місцезнаходження: 08623 Україна, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Центральна, буд. 57, поверх 2.